Д.о.о.е.л. "ФАМБО" - БИТОЛА,  Р. МАКЕДОНИЈА

Краток опис на фирми кои склучиле договор со 

Д.о.о.е.л. "ФАМБО" експорт-импорт и активности превземени за истите.

Мултипром-Скопје , тунел за ладење на кондиторски производи;
Млекопродукт - Куманово , комори за зреење на кашкавал;
РЕ-Европа - Штип , позиционирање на агрегат и кондензатор и нивно поврзување со два тунели за ладење;
Грнчари , комора за чување на покојни;
Интерфуд - Кажани , комора за ладење на печурки;
ИВА-ПАРТНЕР - Битола , комора за ладење и одржување на колонијални производи;
Перо - Кичево , комора за ладење на печурки;
Нове - Ботун , комора за ладење на печурки;
ПРОКОП - Кичево , комора за замрзнување/ладење на печурки;
Млечна индустрија Прилеп - Прилеп , Реконструкција на Ладилен систем со индиректно ладење;


E-mail me:

Фамбо - ВодичФамбо - Битола, МакедонијаМапа на Македонија